rename History::Enable to Packet::EnableMetadata
authorMathieu Lacage <mathieu.lacage@sophia.inria.fr>
Thu, 07 Jun 2007 12:17:25 +0200
changeset 875 4ebee6ceebb5
parent 874 85c528e8eb0b
child 876 850783184c36
rename History::Enable to Packet::EnableMetadata
src/common/packet.cc
src/common/packet.h
utils/bench-packets.cc
--- a/src/common/packet.cc	Thu Jun 07 11:38:06 2007 +0200
+++ b/src/common/packet.cc	Thu Jun 07 12:17:25 2007 +0200
@@ -141,4 +141,10 @@
  m_history.Print (os, m_buffer, printer);
 }
 
+void
+Packet::EnableMetadata (void)
+{
+ PacketHistory::Enable ();
+}
+
 }; // namespace ns3
--- a/src/common/packet.h	Thu Jun 07 11:38:06 2007 +0200
+++ b/src/common/packet.h	Thu Jun 07 12:17:25 2007 +0200
@@ -257,6 +257,8 @@
 
  void Print (std::ostream &os) const;
  void Print (std::ostream &os, const PacketPrinter &printer) const;
+
+ static void EnableMetadata (void);
 private:
  Packet (Buffer buffer, Tags tags, PacketHistory history, uint32_t uid);
  Buffer m_buffer;
--- a/utils/bench-packets.cc	Thu Jun 07 11:38:06 2007 +0200
+++ b/utils/bench-packets.cc	Thu Jun 07 12:17:25 2007 +0200
@@ -179,9 +179,9 @@
      char const *nAscii = argv[0] + strlen ("--n=");
      n = atoi (nAscii);
     }
-   if (strncmp ("--enable-history", argv[0], strlen ("--enable-history")) == 0)
+   if (strncmp ("--enable-history", argv[0], strlen ("--enable-metadata")) == 0)
     {
-     PacketHistory::Enable ();     
+     Packet::EnableMetadata ();
     }
    argc--;
    argv++;