bindings/python/ns3modulegen_generated.py
changeset 3408 2cc40b3e4fa5
child 3457 2ff6f05b9467
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/bindings/python/ns3modulegen_generated.py	Tue Jul 08 10:43:58 2008 -0700
@@ -0,0 +1,642 @@
+from pybindgen import Module, FileCodeSink, write_preamble, param, retval
+
+
+import pybindgen.settings
+import warnings
+
+class ErrorHandler(pybindgen.settings.ErrorHandler):
+  def handle_error(self, wrapper, exception, traceback_):
+    warnings.warn("exception %r in wrapper %s" % (exception, wrapper))
+    return True
+pybindgen.settings.error_handler = ErrorHandler()
+
+
+import sys
+import ns3_module_core
+import ns3_module_simulator
+import ns3_module_mobility
+import ns3_module_common
+import ns3_module_contrib
+import ns3_module_node
+import ns3_module_point_to_point
+import ns3_module_internet_stack
+import ns3_module_wifi
+import ns3_module_csma
+import ns3_module_packet_sink
+import ns3_module_global_routing
+import ns3_module_onoff
+import ns3_module_olsr
+import ns3_module_udp_echo
+import ns3_module_helper
+
+def module_init():
+  root_module = Module('ns3', cpp_namespace='::ns3')
+  return root_module
+
+def register_types(module):
+  root_module = module.get_root()
+  
+  root_module.begin_section('ns3_module_core')
+  ns3_module_core.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_core__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_core__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_core')
+  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
+  ns3_module_simulator.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_simulator__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_simulator__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
+  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
+  ns3_module_mobility.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_mobility__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_mobility__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
+  root_module.begin_section('ns3_module_common')
+  ns3_module_common.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_common__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_common__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_common')
+  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
+  ns3_module_contrib.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_contrib__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_contrib__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
+  root_module.begin_section('ns3_module_node')
+  ns3_module_node.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_node__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_node__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_node')
+  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
+  ns3_module_point_to_point.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_point_to_point__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_point_to_point__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
+  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
+  ns3_module_internet_stack.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_internet_stack__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_internet_stack__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
+  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
+  ns3_module_wifi.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_wifi__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_wifi__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
+  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
+  ns3_module_csma.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_csma__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_csma__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_csma')
+  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
+  ns3_module_packet_sink.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_packet_sink__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_packet_sink__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
+  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
+  ns3_module_global_routing.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_global_routing__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_global_routing__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
+  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
+  ns3_module_onoff.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_onoff__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_onoff__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
+  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
+  ns3_module_olsr.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_olsr__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_olsr__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
+  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
+  ns3_module_udp_echo.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_udp_echo__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_udp_echo__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
+  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
+  ns3_module_helper.register_types(module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_helper__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_helper__local.register_types(module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_helper')
+  
+  ## Register a nested module for the namespace internal
+  
+  nested_module = module.add_cpp_namespace('internal')
+  register_types_ns3_internal(nested_module)
+  
+  
+  ## Register a nested module for the namespace TimeStepPrecision
+  
+  nested_module = module.add_cpp_namespace('TimeStepPrecision')
+  register_types_ns3_TimeStepPrecision(nested_module)
+  
+  
+  ## Register a nested module for the namespace Config
+  
+  nested_module = module.add_cpp_namespace('Config')
+  register_types_ns3_Config(nested_module)
+  
+  
+  ## Register a nested module for the namespace olsr
+  
+  nested_module = module.add_cpp_namespace('olsr')
+  register_types_ns3_olsr(nested_module)
+  
+
+def register_types_ns3_internal(module):
+  root_module = module.get_root()
+  
+
+def register_types_ns3_TimeStepPrecision(module):
+  root_module = module.get_root()
+  
+
+def register_types_ns3_Config(module):
+  root_module = module.get_root()
+  
+
+def register_types_ns3_olsr(module):
+  root_module = module.get_root()
+  
+
+def register_methods(root_module):
+  root_module.begin_section('ns3_module_core')
+  ns3_module_core.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_core__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_core__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_core')
+  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
+  ns3_module_simulator.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_simulator__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_simulator__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
+  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
+  ns3_module_mobility.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_mobility__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_mobility__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
+  root_module.begin_section('ns3_module_common')
+  ns3_module_common.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_common__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_common__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_common')
+  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
+  ns3_module_contrib.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_contrib__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_contrib__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
+  root_module.begin_section('ns3_module_node')
+  ns3_module_node.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_node__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_node__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_node')
+  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
+  ns3_module_point_to_point.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_point_to_point__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_point_to_point__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
+  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
+  ns3_module_internet_stack.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_internet_stack__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_internet_stack__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
+  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
+  ns3_module_wifi.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_wifi__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_wifi__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
+  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
+  ns3_module_csma.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_csma__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_csma__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_csma')
+  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
+  ns3_module_packet_sink.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_packet_sink__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_packet_sink__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
+  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
+  ns3_module_global_routing.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_global_routing__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_global_routing__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
+  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
+  ns3_module_onoff.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_onoff__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_onoff__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
+  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
+  ns3_module_olsr.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_olsr__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_olsr__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
+  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
+  ns3_module_udp_echo.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_udp_echo__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_udp_echo__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
+  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
+  ns3_module_helper.register_methods(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_helper__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_helper__local.register_methods(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_helper')
+  return
+
+def register_functions(root_module):
+  module = root_module
+  root_module.begin_section('ns3_module_core')
+  ns3_module_core.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_core__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_core__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_core')
+  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
+  ns3_module_simulator.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_simulator__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_simulator__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
+  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
+  ns3_module_mobility.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_mobility__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_mobility__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
+  root_module.begin_section('ns3_module_common')
+  ns3_module_common.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_common__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_common__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_common')
+  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
+  ns3_module_contrib.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_contrib__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_contrib__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
+  root_module.begin_section('ns3_module_node')
+  ns3_module_node.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_node__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_node__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_node')
+  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
+  ns3_module_point_to_point.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_point_to_point__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_point_to_point__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
+  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
+  ns3_module_internet_stack.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_internet_stack__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_internet_stack__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
+  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
+  ns3_module_wifi.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_wifi__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_wifi__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
+  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
+  ns3_module_csma.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_csma__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_csma__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_csma')
+  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
+  ns3_module_packet_sink.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_packet_sink__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_packet_sink__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
+  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
+  ns3_module_global_routing.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_global_routing__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_global_routing__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
+  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
+  ns3_module_onoff.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_onoff__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_onoff__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
+  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
+  ns3_module_olsr.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_olsr__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_olsr__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
+  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
+  ns3_module_udp_echo.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_udp_echo__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_udp_echo__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
+  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
+  ns3_module_helper.register_functions(root_module)
+  
+  try:
+    import ns3_module_helper__local
+  except ImportError:
+    pass
+  else:
+    ns3_module_helper__local.register_functions(root_module)
+  
+  root_module.end_section('ns3_module_helper')
+  register_functions_ns3_internal(module.get_submodule('internal'), root_module)
+  register_functions_ns3_TimeStepPrecision(module.get_submodule('TimeStepPrecision'), root_module)
+  register_functions_ns3_Config(module.get_submodule('Config'), root_module)
+  register_functions_ns3_olsr(module.get_submodule('olsr'), root_module)
+  return
+
+def register_functions_ns3_internal(module, root_module):
+  return
+
+def register_functions_ns3_TimeStepPrecision(module, root_module):
+  return
+
+def register_functions_ns3_Config(module, root_module):
+  return
+
+def register_functions_ns3_olsr(module, root_module):
+  return
+
+def main():
+  out = FileCodeSink(sys.stdout)
+  root_module = module_init()
+  register_types(root_module)
+  register_methods(root_module)
+  register_functions(root_module)
+  write_preamble(out)
+  root_module.generate(out)
+
+if __name__ == '__main__':
+  main()
+