bindings/python/ns3modulegen_generated.py
changeset 3408 2cc40b3e4fa5
child 3457 2ff6f05b9467
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/bindings/python/ns3modulegen_generated.py	Tue Jul 08 10:43:58 2008 -0700
   1.3 @@ -0,0 +1,642 @@
   1.4 +from pybindgen import Module, FileCodeSink, write_preamble, param, retval
   1.5 +
   1.6 +
   1.7 +import pybindgen.settings
   1.8 +import warnings
   1.9 +
  1.10 +class ErrorHandler(pybindgen.settings.ErrorHandler):
  1.11 +  def handle_error(self, wrapper, exception, traceback_):
  1.12 +    warnings.warn("exception %r in wrapper %s" % (exception, wrapper))
  1.13 +    return True
  1.14 +pybindgen.settings.error_handler = ErrorHandler()
  1.15 +
  1.16 +
  1.17 +import sys
  1.18 +import ns3_module_core
  1.19 +import ns3_module_simulator
  1.20 +import ns3_module_mobility
  1.21 +import ns3_module_common
  1.22 +import ns3_module_contrib
  1.23 +import ns3_module_node
  1.24 +import ns3_module_point_to_point
  1.25 +import ns3_module_internet_stack
  1.26 +import ns3_module_wifi
  1.27 +import ns3_module_csma
  1.28 +import ns3_module_packet_sink
  1.29 +import ns3_module_global_routing
  1.30 +import ns3_module_onoff
  1.31 +import ns3_module_olsr
  1.32 +import ns3_module_udp_echo
  1.33 +import ns3_module_helper
  1.34 +
  1.35 +def module_init():
  1.36 +  root_module = Module('ns3', cpp_namespace='::ns3')
  1.37 +  return root_module
  1.38 +
  1.39 +def register_types(module):
  1.40 +  root_module = module.get_root()
  1.41 +  
  1.42 +  root_module.begin_section('ns3_module_core')
  1.43 +  ns3_module_core.register_types(module)
  1.44 +  
  1.45 +  try:
  1.46 +    import ns3_module_core__local
  1.47 +  except ImportError:
  1.48 +    pass
  1.49 +  else:
  1.50 +    ns3_module_core__local.register_types(module)
  1.51 +  
  1.52 +  root_module.end_section('ns3_module_core')
  1.53 +  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
  1.54 +  ns3_module_simulator.register_types(module)
  1.55 +  
  1.56 +  try:
  1.57 +    import ns3_module_simulator__local
  1.58 +  except ImportError:
  1.59 +    pass
  1.60 +  else:
  1.61 +    ns3_module_simulator__local.register_types(module)
  1.62 +  
  1.63 +  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
  1.64 +  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
  1.65 +  ns3_module_mobility.register_types(module)
  1.66 +  
  1.67 +  try:
  1.68 +    import ns3_module_mobility__local
  1.69 +  except ImportError:
  1.70 +    pass
  1.71 +  else:
  1.72 +    ns3_module_mobility__local.register_types(module)
  1.73 +  
  1.74 +  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
  1.75 +  root_module.begin_section('ns3_module_common')
  1.76 +  ns3_module_common.register_types(module)
  1.77 +  
  1.78 +  try:
  1.79 +    import ns3_module_common__local
  1.80 +  except ImportError:
  1.81 +    pass
  1.82 +  else:
  1.83 +    ns3_module_common__local.register_types(module)
  1.84 +  
  1.85 +  root_module.end_section('ns3_module_common')
  1.86 +  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
  1.87 +  ns3_module_contrib.register_types(module)
  1.88 +  
  1.89 +  try:
  1.90 +    import ns3_module_contrib__local
  1.91 +  except ImportError:
  1.92 +    pass
  1.93 +  else:
  1.94 +    ns3_module_contrib__local.register_types(module)
  1.95 +  
  1.96 +  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
  1.97 +  root_module.begin_section('ns3_module_node')
  1.98 +  ns3_module_node.register_types(module)
  1.99 +  
  1.100 +  try:
  1.101 +    import ns3_module_node__local
  1.102 +  except ImportError:
  1.103 +    pass
  1.104 +  else:
  1.105 +    ns3_module_node__local.register_types(module)
  1.106 +  
  1.107 +  root_module.end_section('ns3_module_node')
  1.108 +  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
  1.109 +  ns3_module_point_to_point.register_types(module)
  1.110 +  
  1.111 +  try:
  1.112 +    import ns3_module_point_to_point__local
  1.113 +  except ImportError:
  1.114 +    pass
  1.115 +  else:
  1.116 +    ns3_module_point_to_point__local.register_types(module)
  1.117 +  
  1.118 +  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
  1.119 +  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
  1.120 +  ns3_module_internet_stack.register_types(module)
  1.121 +  
  1.122 +  try:
  1.123 +    import ns3_module_internet_stack__local
  1.124 +  except ImportError:
  1.125 +    pass
  1.126 +  else:
  1.127 +    ns3_module_internet_stack__local.register_types(module)
  1.128 +  
  1.129 +  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
  1.130 +  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
  1.131 +  ns3_module_wifi.register_types(module)
  1.132 +  
  1.133 +  try:
  1.134 +    import ns3_module_wifi__local
  1.135 +  except ImportError:
  1.136 +    pass
  1.137 +  else:
  1.138 +    ns3_module_wifi__local.register_types(module)
  1.139 +  
  1.140 +  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
  1.141 +  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
  1.142 +  ns3_module_csma.register_types(module)
  1.143 +  
  1.144 +  try:
  1.145 +    import ns3_module_csma__local
  1.146 +  except ImportError:
  1.147 +    pass
  1.148 +  else:
  1.149 +    ns3_module_csma__local.register_types(module)
  1.150 +  
  1.151 +  root_module.end_section('ns3_module_csma')
  1.152 +  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
  1.153 +  ns3_module_packet_sink.register_types(module)
  1.154 +  
  1.155 +  try:
  1.156 +    import ns3_module_packet_sink__local
  1.157 +  except ImportError:
  1.158 +    pass
  1.159 +  else:
  1.160 +    ns3_module_packet_sink__local.register_types(module)
  1.161 +  
  1.162 +  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
  1.163 +  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
  1.164 +  ns3_module_global_routing.register_types(module)
  1.165 +  
  1.166 +  try:
  1.167 +    import ns3_module_global_routing__local
  1.168 +  except ImportError:
  1.169 +    pass
  1.170 +  else:
  1.171 +    ns3_module_global_routing__local.register_types(module)
  1.172 +  
  1.173 +  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
  1.174 +  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
  1.175 +  ns3_module_onoff.register_types(module)
  1.176 +  
  1.177 +  try:
  1.178 +    import ns3_module_onoff__local
  1.179 +  except ImportError:
  1.180 +    pass
  1.181 +  else:
  1.182 +    ns3_module_onoff__local.register_types(module)
  1.183 +  
  1.184 +  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
  1.185 +  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
  1.186 +  ns3_module_olsr.register_types(module)
  1.187 +  
  1.188 +  try:
  1.189 +    import ns3_module_olsr__local
  1.190 +  except ImportError:
  1.191 +    pass
  1.192 +  else:
  1.193 +    ns3_module_olsr__local.register_types(module)
  1.194 +  
  1.195 +  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
  1.196 +  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
  1.197 +  ns3_module_udp_echo.register_types(module)
  1.198 +  
  1.199 +  try:
  1.200 +    import ns3_module_udp_echo__local
  1.201 +  except ImportError:
  1.202 +    pass
  1.203 +  else:
  1.204 +    ns3_module_udp_echo__local.register_types(module)
  1.205 +  
  1.206 +  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
  1.207 +  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
  1.208 +  ns3_module_helper.register_types(module)
  1.209 +  
  1.210 +  try:
  1.211 +    import ns3_module_helper__local
  1.212 +  except ImportError:
  1.213 +    pass
  1.214 +  else:
  1.215 +    ns3_module_helper__local.register_types(module)
  1.216 +  
  1.217 +  root_module.end_section('ns3_module_helper')
  1.218 +  
  1.219 +  ## Register a nested module for the namespace internal
  1.220 +  
  1.221 +  nested_module = module.add_cpp_namespace('internal')
  1.222 +  register_types_ns3_internal(nested_module)
  1.223 +  
  1.224 +  
  1.225 +  ## Register a nested module for the namespace TimeStepPrecision
  1.226 +  
  1.227 +  nested_module = module.add_cpp_namespace('TimeStepPrecision')
  1.228 +  register_types_ns3_TimeStepPrecision(nested_module)
  1.229 +  
  1.230 +  
  1.231 +  ## Register a nested module for the namespace Config
  1.232 +  
  1.233 +  nested_module = module.add_cpp_namespace('Config')
  1.234 +  register_types_ns3_Config(nested_module)
  1.235 +  
  1.236 +  
  1.237 +  ## Register a nested module for the namespace olsr
  1.238 +  
  1.239 +  nested_module = module.add_cpp_namespace('olsr')
  1.240 +  register_types_ns3_olsr(nested_module)
  1.241 +  
  1.242 +
  1.243 +def register_types_ns3_internal(module):
  1.244 +  root_module = module.get_root()
  1.245 +  
  1.246 +
  1.247 +def register_types_ns3_TimeStepPrecision(module):
  1.248 +  root_module = module.get_root()
  1.249 +  
  1.250 +
  1.251 +def register_types_ns3_Config(module):
  1.252 +  root_module = module.get_root()
  1.253 +  
  1.254 +
  1.255 +def register_types_ns3_olsr(module):
  1.256 +  root_module = module.get_root()
  1.257 +  
  1.258 +
  1.259 +def register_methods(root_module):
  1.260 +  root_module.begin_section('ns3_module_core')
  1.261 +  ns3_module_core.register_methods(root_module)
  1.262 +  
  1.263 +  try:
  1.264 +    import ns3_module_core__local
  1.265 +  except ImportError:
  1.266 +    pass
  1.267 +  else:
  1.268 +    ns3_module_core__local.register_methods(root_module)
  1.269 +  
  1.270 +  root_module.end_section('ns3_module_core')
  1.271 +  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
  1.272 +  ns3_module_simulator.register_methods(root_module)
  1.273 +  
  1.274 +  try:
  1.275 +    import ns3_module_simulator__local
  1.276 +  except ImportError:
  1.277 +    pass
  1.278 +  else:
  1.279 +    ns3_module_simulator__local.register_methods(root_module)
  1.280 +  
  1.281 +  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
  1.282 +  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
  1.283 +  ns3_module_mobility.register_methods(root_module)
  1.284 +  
  1.285 +  try:
  1.286 +    import ns3_module_mobility__local
  1.287 +  except ImportError:
  1.288 +    pass
  1.289 +  else:
  1.290 +    ns3_module_mobility__local.register_methods(root_module)
  1.291 +  
  1.292 +  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
  1.293 +  root_module.begin_section('ns3_module_common')
  1.294 +  ns3_module_common.register_methods(root_module)
  1.295 +  
  1.296 +  try:
  1.297 +    import ns3_module_common__local
  1.298 +  except ImportError:
  1.299 +    pass
  1.300 +  else:
  1.301 +    ns3_module_common__local.register_methods(root_module)
  1.302 +  
  1.303 +  root_module.end_section('ns3_module_common')
  1.304 +  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
  1.305 +  ns3_module_contrib.register_methods(root_module)
  1.306 +  
  1.307 +  try:
  1.308 +    import ns3_module_contrib__local
  1.309 +  except ImportError:
  1.310 +    pass
  1.311 +  else:
  1.312 +    ns3_module_contrib__local.register_methods(root_module)
  1.313 +  
  1.314 +  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
  1.315 +  root_module.begin_section('ns3_module_node')
  1.316 +  ns3_module_node.register_methods(root_module)
  1.317 +  
  1.318 +  try:
  1.319 +    import ns3_module_node__local
  1.320 +  except ImportError:
  1.321 +    pass
  1.322 +  else:
  1.323 +    ns3_module_node__local.register_methods(root_module)
  1.324 +  
  1.325 +  root_module.end_section('ns3_module_node')
  1.326 +  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
  1.327 +  ns3_module_point_to_point.register_methods(root_module)
  1.328 +  
  1.329 +  try:
  1.330 +    import ns3_module_point_to_point__local
  1.331 +  except ImportError:
  1.332 +    pass
  1.333 +  else:
  1.334 +    ns3_module_point_to_point__local.register_methods(root_module)
  1.335 +  
  1.336 +  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
  1.337 +  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
  1.338 +  ns3_module_internet_stack.register_methods(root_module)
  1.339 +  
  1.340 +  try:
  1.341 +    import ns3_module_internet_stack__local
  1.342 +  except ImportError:
  1.343 +    pass
  1.344 +  else:
  1.345 +    ns3_module_internet_stack__local.register_methods(root_module)
  1.346 +  
  1.347 +  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
  1.348 +  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
  1.349 +  ns3_module_wifi.register_methods(root_module)
  1.350 +  
  1.351 +  try:
  1.352 +    import ns3_module_wifi__local
  1.353 +  except ImportError:
  1.354 +    pass
  1.355 +  else:
  1.356 +    ns3_module_wifi__local.register_methods(root_module)
  1.357 +  
  1.358 +  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
  1.359 +  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
  1.360 +  ns3_module_csma.register_methods(root_module)
  1.361 +  
  1.362 +  try:
  1.363 +    import ns3_module_csma__local
  1.364 +  except ImportError:
  1.365 +    pass
  1.366 +  else:
  1.367 +    ns3_module_csma__local.register_methods(root_module)
  1.368 +  
  1.369 +  root_module.end_section('ns3_module_csma')
  1.370 +  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
  1.371 +  ns3_module_packet_sink.register_methods(root_module)
  1.372 +  
  1.373 +  try:
  1.374 +    import ns3_module_packet_sink__local
  1.375 +  except ImportError:
  1.376 +    pass
  1.377 +  else:
  1.378 +    ns3_module_packet_sink__local.register_methods(root_module)
  1.379 +  
  1.380 +  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
  1.381 +  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
  1.382 +  ns3_module_global_routing.register_methods(root_module)
  1.383 +  
  1.384 +  try:
  1.385 +    import ns3_module_global_routing__local
  1.386 +  except ImportError:
  1.387 +    pass
  1.388 +  else:
  1.389 +    ns3_module_global_routing__local.register_methods(root_module)
  1.390 +  
  1.391 +  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
  1.392 +  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
  1.393 +  ns3_module_onoff.register_methods(root_module)
  1.394 +  
  1.395 +  try:
  1.396 +    import ns3_module_onoff__local
  1.397 +  except ImportError:
  1.398 +    pass
  1.399 +  else:
  1.400 +    ns3_module_onoff__local.register_methods(root_module)
  1.401 +  
  1.402 +  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
  1.403 +  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
  1.404 +  ns3_module_olsr.register_methods(root_module)
  1.405 +  
  1.406 +  try:
  1.407 +    import ns3_module_olsr__local
  1.408 +  except ImportError:
  1.409 +    pass
  1.410 +  else:
  1.411 +    ns3_module_olsr__local.register_methods(root_module)
  1.412 +  
  1.413 +  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
  1.414 +  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
  1.415 +  ns3_module_udp_echo.register_methods(root_module)
  1.416 +  
  1.417 +  try:
  1.418 +    import ns3_module_udp_echo__local
  1.419 +  except ImportError:
  1.420 +    pass
  1.421 +  else:
  1.422 +    ns3_module_udp_echo__local.register_methods(root_module)
  1.423 +  
  1.424 +  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
  1.425 +  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
  1.426 +  ns3_module_helper.register_methods(root_module)
  1.427 +  
  1.428 +  try:
  1.429 +    import ns3_module_helper__local
  1.430 +  except ImportError:
  1.431 +    pass
  1.432 +  else:
  1.433 +    ns3_module_helper__local.register_methods(root_module)
  1.434 +  
  1.435 +  root_module.end_section('ns3_module_helper')
  1.436 +  return
  1.437 +
  1.438 +def register_functions(root_module):
  1.439 +  module = root_module
  1.440 +  root_module.begin_section('ns3_module_core')
  1.441 +  ns3_module_core.register_functions(root_module)
  1.442 +  
  1.443 +  try:
  1.444 +    import ns3_module_core__local
  1.445 +  except ImportError:
  1.446 +    pass
  1.447 +  else:
  1.448 +    ns3_module_core__local.register_functions(root_module)
  1.449 +  
  1.450 +  root_module.end_section('ns3_module_core')
  1.451 +  root_module.begin_section('ns3_module_simulator')
  1.452 +  ns3_module_simulator.register_functions(root_module)
  1.453 +  
  1.454 +  try:
  1.455 +    import ns3_module_simulator__local
  1.456 +  except ImportError:
  1.457 +    pass
  1.458 +  else:
  1.459 +    ns3_module_simulator__local.register_functions(root_module)
  1.460 +  
  1.461 +  root_module.end_section('ns3_module_simulator')
  1.462 +  root_module.begin_section('ns3_module_mobility')
  1.463 +  ns3_module_mobility.register_functions(root_module)
  1.464 +  
  1.465 +  try:
  1.466 +    import ns3_module_mobility__local
  1.467 +  except ImportError:
  1.468 +    pass
  1.469 +  else:
  1.470 +    ns3_module_mobility__local.register_functions(root_module)
  1.471 +  
  1.472 +  root_module.end_section('ns3_module_mobility')
  1.473 +  root_module.begin_section('ns3_module_common')
  1.474 +  ns3_module_common.register_functions(root_module)
  1.475 +  
  1.476 +  try:
  1.477 +    import ns3_module_common__local
  1.478 +  except ImportError:
  1.479 +    pass
  1.480 +  else:
  1.481 +    ns3_module_common__local.register_functions(root_module)
  1.482 +  
  1.483 +  root_module.end_section('ns3_module_common')
  1.484 +  root_module.begin_section('ns3_module_contrib')
  1.485 +  ns3_module_contrib.register_functions(root_module)
  1.486 +  
  1.487 +  try:
  1.488 +    import ns3_module_contrib__local
  1.489 +  except ImportError:
  1.490 +    pass
  1.491 +  else:
  1.492 +    ns3_module_contrib__local.register_functions(root_module)
  1.493 +  
  1.494 +  root_module.end_section('ns3_module_contrib')
  1.495 +  root_module.begin_section('ns3_module_node')
  1.496 +  ns3_module_node.register_functions(root_module)
  1.497 +  
  1.498 +  try:
  1.499 +    import ns3_module_node__local
  1.500 +  except ImportError:
  1.501 +    pass
  1.502 +  else:
  1.503 +    ns3_module_node__local.register_functions(root_module)
  1.504 +  
  1.505 +  root_module.end_section('ns3_module_node')
  1.506 +  root_module.begin_section('ns3_module_point_to_point')
  1.507 +  ns3_module_point_to_point.register_functions(root_module)
  1.508 +  
  1.509 +  try:
  1.510 +    import ns3_module_point_to_point__local
  1.511 +  except ImportError:
  1.512 +    pass
  1.513 +  else:
  1.514 +    ns3_module_point_to_point__local.register_functions(root_module)
  1.515 +  
  1.516 +  root_module.end_section('ns3_module_point_to_point')
  1.517 +  root_module.begin_section('ns3_module_internet_stack')
  1.518 +  ns3_module_internet_stack.register_functions(root_module)
  1.519 +  
  1.520 +  try:
  1.521 +    import ns3_module_internet_stack__local
  1.522 +  except ImportError:
  1.523 +    pass
  1.524 +  else:
  1.525 +    ns3_module_internet_stack__local.register_functions(root_module)
  1.526 +  
  1.527 +  root_module.end_section('ns3_module_internet_stack')
  1.528 +  root_module.begin_section('ns3_module_wifi')
  1.529 +  ns3_module_wifi.register_functions(root_module)
  1.530 +  
  1.531 +  try:
  1.532 +    import ns3_module_wifi__local
  1.533 +  except ImportError:
  1.534 +    pass
  1.535 +  else:
  1.536 +    ns3_module_wifi__local.register_functions(root_module)
  1.537 +  
  1.538 +  root_module.end_section('ns3_module_wifi')
  1.539 +  root_module.begin_section('ns3_module_csma')
  1.540 +  ns3_module_csma.register_functions(root_module)
  1.541 +  
  1.542 +  try:
  1.543 +    import ns3_module_csma__local
  1.544 +  except ImportError:
  1.545 +    pass
  1.546 +  else:
  1.547 +    ns3_module_csma__local.register_functions(root_module)
  1.548 +  
  1.549 +  root_module.end_section('ns3_module_csma')
  1.550 +  root_module.begin_section('ns3_module_packet_sink')
  1.551 +  ns3_module_packet_sink.register_functions(root_module)
  1.552 +  
  1.553 +  try:
  1.554 +    import ns3_module_packet_sink__local
  1.555 +  except ImportError:
  1.556 +    pass
  1.557 +  else:
  1.558 +    ns3_module_packet_sink__local.register_functions(root_module)
  1.559 +  
  1.560 +  root_module.end_section('ns3_module_packet_sink')
  1.561 +  root_module.begin_section('ns3_module_global_routing')
  1.562 +  ns3_module_global_routing.register_functions(root_module)
  1.563 +  
  1.564 +  try:
  1.565 +    import ns3_module_global_routing__local
  1.566 +  except ImportError:
  1.567 +    pass
  1.568 +  else:
  1.569 +    ns3_module_global_routing__local.register_functions(root_module)
  1.570 +  
  1.571 +  root_module.end_section('ns3_module_global_routing')
  1.572 +  root_module.begin_section('ns3_module_onoff')
  1.573 +  ns3_module_onoff.register_functions(root_module)
  1.574 +  
  1.575 +  try:
  1.576 +    import ns3_module_onoff__local
  1.577 +  except ImportError:
  1.578 +    pass
  1.579 +  else:
  1.580 +    ns3_module_onoff__local.register_functions(root_module)
  1.581 +  
  1.582 +  root_module.end_section('ns3_module_onoff')
  1.583 +  root_module.begin_section('ns3_module_olsr')
  1.584 +  ns3_module_olsr.register_functions(root_module)
  1.585 +  
  1.586 +  try:
  1.587 +    import ns3_module_olsr__local
  1.588 +  except ImportError:
  1.589 +    pass
  1.590 +  else:
  1.591 +    ns3_module_olsr__local.register_functions(root_module)
  1.592 +  
  1.593 +  root_module.end_section('ns3_module_olsr')
  1.594 +  root_module.begin_section('ns3_module_udp_echo')
  1.595 +  ns3_module_udp_echo.register_functions(root_module)
  1.596 +  
  1.597 +  try:
  1.598 +    import ns3_module_udp_echo__local
  1.599 +  except ImportError:
  1.600 +    pass
  1.601 +  else:
  1.602 +    ns3_module_udp_echo__local.register_functions(root_module)
  1.603 +  
  1.604 +  root_module.end_section('ns3_module_udp_echo')
  1.605 +  root_module.begin_section('ns3_module_helper')
  1.606 +  ns3_module_helper.register_functions(root_module)
  1.607 +  
  1.608 +  try:
  1.609 +    import ns3_module_helper__local
  1.610 +  except ImportError:
  1.611 +    pass
  1.612 +  else:
  1.613 +    ns3_module_helper__local.register_functions(root_module)
  1.614 +  
  1.615 +  root_module.end_section('ns3_module_helper')
  1.616 +  register_functions_ns3_internal(module.get_submodule('internal'), root_module)
  1.617 +  register_functions_ns3_TimeStepPrecision(module.get_submodule('TimeStepPrecision'), root_module)
  1.618 +  register_functions_ns3_Config(module.get_submodule('Config'), root_module)
  1.619 +  register_functions_ns3_olsr(module.get_submodule('olsr'), root_module)
  1.620 +  return
  1.621 +
  1.622 +def register_functions_ns3_internal(module, root_module):
  1.623 +  return
  1.624 +
  1.625 +def register_functions_ns3_TimeStepPrecision(module, root_module):
  1.626 +  return
  1.627 +
  1.628 +def register_functions_ns3_Config(module, root_module):
  1.629 +  return
  1.630 +
  1.631 +def register_functions_ns3_olsr(module, root_module):
  1.632 +  return
  1.633 +
  1.634 +def main():
  1.635 +  out = FileCodeSink(sys.stdout)
  1.636 +  root_module = module_init()
  1.637 +  register_types(root_module)
  1.638 +  register_methods(root_module)
  1.639 +  register_functions(root_module)
  1.640 +  write_preamble(out)
  1.641 +  root_module.generate(out)
  1.642 +
  1.643 +if __name__ == '__main__':
  1.644 +  main()
  1.645 +